Peppy Pals AB (”Peppy Pals”) [2019-05-07].

De här användarvillkoren (“Användarvillkor”) omfattar alla användare av Peppy Pals School och Peppy Pals appar, som tillämpligt.

I GENERELLA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OCH APPARNA

 1. Allmänt

Peppy Pals School är en tjänst som ger dig som användare tillgång till att nyttja och streama det utbildningsmaterial som vid var tid finns tillgängliga på Peppy Pals Schools webbaserade plattform (nedan benämnt som ”Tjänsten”).

Peppy Pals appar består av Peppy Pals Social Skills, Peppy Pals – Reggy’s Playdate, Peppy Pals Beach, Peppy Pals Farm, Peppy Pals School (appen är bara tillgänglig för Android) och Peppy Pals Sammy Helps Out (“Apparna”).

De här Användarvillkoren utgör ett avtal mellan dig som privatperson, juridisk person, annan organisation eller sammanslutning och Peppy Pals gällande användning av Tjänsten och Apparna. För att få tillgång till Tjänsten och Apparna krävs att du accepterar att efterleva de här Användarvillkoren. Genom att aktivera ditt konto i Tjänsten och/eller ladda ner apparna godkänner du att du blir bunden av de här Användarvillkoren.

 1. Acceptera våra villkor

För att acceptera Användarvillkoren behöver du ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar samt att du måste vara minst 18 år gammal.

Om du accepterar Användarvillkoren i egenskap av företrädare för ett företag eller annan juridisk enhet, så garanterar du att du har rätt att företräda och binda företaget eller juridiska enheten till de här Användarvillkoren.

 1. Tekniska förutsättningar

Tjänsten och Apparna kräver internettuppkopping, på grund av streaminglösningen och att Tjänsten finns tillgänglig på Peppy Pals Schools webbaserade plattform.

Peppy Pals ansvarar inte för fel och/eller försening som beror på att du inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet för att använda Tjänsten. Peppy Pals förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna från tid till annan.

För särskilda tekniska förutsättningar för att använda Apparna, vänligen se sektion 1 nedan.

 1. Pris och betalning

För aktuella prisuppgifter, se Peppy Pals webbplats. Priser är angivna i USD och SEK. Priserna är inklusive tillämplig momssats för enskilda personer. Utöver betalning enligt denna punkt tillkommer t.ex. de datatrafiksavgifter som du betalar till din bredbandsleverantör/operatör, vilket hanteras mellan dig och din bredbandsleverantör/operatör utanför ramen för de här Användarvillkoren.

För specifik information angående betalning av Tjänsten och Apparna, vänligen se sektion 13 och 17 nedan.

 1. Reklamation

Om Tjänsten eller Apparna som du köpt inte fungerar att streama eller om du råkar ut för annat fel i Tjänsten eller Apparna kan du kontakta Peppy Pals kundtjänst och göra en reklamation. För kontaktuppgifter se sektion 11 nedan.

 1. Peppy Pals åtaganden och rättigheter

Peppy Pals tillhandahåller Tjänsten och Apparna i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet i Tjänsten och Apparna och deras funktioner kan ändras när som helst, utan förvarning. Peppy Pals strävar efter att erbjuda sina användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att det innehåll du efterfrågar finns tillgängligt vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande.

Peppy Pals förbehåller sig rätten att kommunicera med dig via Tjänsten eller Apparna, e-post, telefon eller post avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Peppy Pals.

Tjänsten och Apparna finns tillgängliga dygnet runt. Peppy Pals ger dock inga garantier för att Tjänsten och Apparna alltid är fria från fel eller avbrott. Peppy Pals ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten eller Apparna på grund av omständigheter som ligger utanför Peppy Pals kontroll (t.ex. men inte begränsat till, överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel, eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten eller Apparna uppstår ska Peppy Pals ges möjlighet att rätta till dem utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Peppy Pals har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

 1. Användning av Tjänsten och Apparna inklusive användarens ansvar

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten och Apparna ägs av Peppy Pals eller Peppy Pals innehållsleverantörer och skyddas av upphovsrätt. Genom att köpa Tjänsten och/eller Apparna erhåller du en icke-exklusiv, begränsad licens till innehållet som gäller under din prenumerationstid (om inget annat särskilt anges), i enlighet med Användarvillkoren. Användarvillkoren innebär inte att äganderätten eller andra immateriella rättigheter till innehållet på Tjänsten eller Apparna överlåts till dig eller någon annan.

Du förbinder dig att inte på något sätt åsidosätta de tekniska begränsningar som är avsedda att begränsa möjligheten att kopiera innehåll i Tjänsten eller Apparna, eller sprida vidare innehållet i Tjänsten eller Apparna genom exempelvis försäljning eller uthyrning.

Du får inte använda Tjänsten eller Apparna på ett sätt som strider mot Användarvillkoren eller för något olagligt ändamål. Inte heller får du uppmuntra någon annan till sådan användning som strider mot lag eller Användarvillkoren.

Som användare av Tjänsten ansvarar du för att du, i dina eventuella recensioner/tips följer gällande lagstiftning och inte använder ord eller uttryck som kan upplevas som diskriminerande, kränkande eller stötande i forum som kan förknippas med Tjänsten, Apparna eller Peppy Pals.

För specifik information angående användarens ansvar vid användning av Tjänsten, vänligen se sektion 16 nedan.

 1. Filskydd

All kopiering och otillbörlig vidarespridning av innehåll på Tjänsten och Apparna är förbjuden. Du är själv ansvarig för att sådant material inte sprids vidare till andra enligt vad som föreskrivits i sektion 7 ovan och sektion 16 nedan.

 1. Behandling av personuppgifter och cookies

Genom din användning av Tjänsten och Apparna, och bekräftelse av Användarvillkoren samtycker du till behandling av personuppgifter och att cookies lagras i enlighet med Peppy Pals integritetspolicy.

 1. Tillämplig lagstiftning

Användarvillkoren ska tolkas och regleras i enlighet med svensk lag (utan tillämpning av dess lagvalsregler). Skulle någon bestämmelse i Användarvillkoren anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsens ogiltighet inte på något sätt påverka möjligheten att verkställa övriga bestämmelser i Användarvillkoren och tillämpningen av den bestämmelsen ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, under förutsättning att Användarvillkoren inte som en konsekvens blir oskäligt obalanserade.

Om en tvist uppstår mellan Peppy Pals och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras i svensk domstol, och Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

I egenskap av konsument har du möjlighet att istället välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Allmänna reklamationsnämnden har följande kontaktuppgifter: hemsida: www.arn.se, e-post: arn@arn.se, postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

Användarvillkoren begränsar inte de konsumentskyddsrättigheter som du kan omfattas av i enlighet med gällande och tvingande lagstiftning i det land där du är bosatt.

 1. Kontakt

Peppy Pals AB, ett svenskt aktiebolag, (org.nr: 556854-8837), med styrelsens säte i Stockholms län, Danderyds kommun, VAT-nr: SE55685488370 med registrerad adress Herrgårdsvägen 31B, 182 39, Danderyd, levererar Tjänsten och Apparna. För att komma i kontakt med Peppy Pals mailar du contact@peppypals.com eller skickar ett brev till Peppy Pals AB, Herrgårdsvägen 31B, 182 39, Danderyd, Sverige.

II SPECIFIKA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 1. Registrering av användarkonto

För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du registrera dig och skapa ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord. Skapande av användarkonto medges endast den som har en giltig e-postadress.

 1. Kostnadsfri användning

Allt innehåll i Tjänsten tillhandahålls användarna utan kostnad.

 1.  Ändring av villkor för Tjänsten

Peppy Pals förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkor för Tjänsten, på grund av väsentliga förändringar i omständigheterna, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl.

Ändrade villkor angående Tjänsten ska meddelas via e-post eller ett meddelande i Tjänsten och uppdaterade Användarvillkor kommer publiceras på Peppy Pals webbplats. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig. Om du inte accepterar ändringar enligt detta avsnitt, kan du inte fortsätta att använda Tjänsten.

 1. Uppsägning/avsluta Tjänsten

Om du bryter mot Användarvillkoren, förbehåller sig Peppy Pals rätten att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig det innehåll och utbildningsmaterial som du köpt. Ett brott mot Användarvillkoren kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig.

Om du önskar avsluta din användning av Tjänsten, kan du radera ditt konto under kontoinställningar.Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Peppy Pals kundservice. För kontaktinformation, se sektion 11 ovan.

 1. Specifika villkor för användarens ansvar

Trots begränsningarna enligt sektion 7 ovan har du som användare till Tjänsten, och med ett konto registrerat som pedagog, rätt att kopiera materialet för att använda i undervisningssyfte och i projekt som har samband med din anställning som pedagog.

Du ansvarar för att den e-postadress du angivit är riktig och aktuell eftersom huvuddelen av kommunikationen rörande din användning av Tjänsten och dina köp kommer ske via e-post.

Om du misstänker att otillåten användning sker av ditt användarkonto ska du genast meddela Peppy Pals detta, samt ändra ditt lösenord.

Peppy Pals har rätt att omedelbart avbryta din tillgång till Tjänsten för det fall Peppy Pals har anledning att misstänka att ditt konto missbrukas.

III SPECIFIKA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV APPARNA

 1. Specifik betalningsinformation

Betalning för Apparna görs med tillämplig App Stores betalningslösning.

Vid frågor om betalningsmetod eller volymköp, vänligen kontakta Peppy Pals kundservice. För kontaktinformation, se sektion 11 ovan.

 1. Specifika tekniska förutsättningar

Användaren ansvarar för att han/hon har den senaste versionen av sin enhet för att kunna använda Apparna.

Vänligen notera att Appar hämtade från Apple App Store kan kräva att användarens enhet har en tillräckligt ny version av iOS. Vilken version som behövs kan variera mellan Apparna och kan förändras i framtiden.

Vid frågor om vilken version av iOS som krävs, vänligen kontakta Peppy Pals kundservice. För kontaktinformation, se sektion 11 ovan.

gudang138 sky77 garuda138 koin138

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.